Sunday, December 20, 2009

प्रतीक्षा

तुझी वाट पाहत बसलो मी दिवसभर घरी
त्या दिवशी तू माझ्याकडे आली नाहीस तरी

आदल्या दिवशी उगाचच जागत राहिलो
तरीही सकाळी लवकर उठलो
पहाटे पहाटे  तू येणार नाहीस
हे माहीत होते जरी ...
तुझी वाट पाहत बसलो मी दिवसभर घरी
                                                             चहा आणि नाश्त्याकडे  मुळीच नव्हते लक्ष
                                                             आईने माझ्याकडे टाकला एकाच कटाक्ष
                                                              म्हणाली मला 'काय, आज कुठे आहे स्वारी ?'
                                                              तुझी वाट पाहत बसलो मी दिवसभर घरी
सणासुदीच्या  दिवशी तुला  बोलावले होते मुद्दाम
न येऊन तु माझ्याशी का वागलीस उद्दाम ?
जरी नंतर फोन करून म्हणाली असशील सॉरी
तुझी वाट पाहत बसलो मी दिवसभर घरी
                                                             दुपारची शांतता मला खायला उठली
                                                             सूर्याची पिले भिंतीवर नाचू लागली
                                                             बाल्कनी आताशा चांगलीच तापू लागली
                                                             तिथे बसणारया चटक्यांची लज्जर होती न्यारी
                                                             तुझी वाट पाहत बसलो मी दिवसभर घरी
माझ्या मनावरील मळभ  आले  आकाशात दाटून
ढग वाकुल्या दाखवू लागले एकमेकांना खेटून
खट्याळ पावसाच्या बाहेर पडत होत्या सरी
तुझी वाट पाहत बसलो मी दिवसभर घरी
                                                          कातरवेळचा  अंधार वाटला अधिकच काळ|  कुट्ट
                                                          आपल्या नात्याची वीण कधी होणार घट्ट
                                                          प्रतिक्षेचे ओझे मनाला वाटू लागले भारी
                                                          तुझी वाट पाहत बसलो मी दिवसभर घरी
त्या रात्री जेवण गेलेच नाही मला
गच्चीवर जाउन सैरभैर झालो थोडा
काहीतरी सांगत होत्या मला दिशा चारी
आकाशात तुझा चेहरा बघून मनाला आली तरतरी
तू केंव्हाच आली होतीस हे पटले मला खरोखरी
तुझी वाट पाहत बसलो मी दिवसभर 'घरी'
 
                                                        - उन्मेष

                       

Wednesday, December 2, 2009

तुझ्याशी फोनवर बोलताना


तुझ्याशी फोनवर बोलताना
अंगावर उगाचच  कटा येतो
Hello म्हणता म्हणताच
चुकून ओठावर टाटा येतो

                                          तुझ्याशी फोनवर बोलताना
                                         चेहरा होतो लाल गुलाबी
                                "का फोन केलास ?" विचारताच "काम होता जरा"
                                      असा म्हणतो मी हजरजबाबी !
तुझ्याशी फोनवर बोलताना
अनाम हुरहुर लपवावी लागते
मनातली गुपिते सांगायची जबाबदारी
मैत्रिणीवर सोपवावी लागते
                                                       तुझ्याशी फोनवर बोलताना
                                                      कितीही अंतर मी चालू शकतो
                                                      मला अंतर देऊ नकोस
                                                      अशी शपथ मी तुला घालू शकतो ?

तुझ्याशी फोनवर बोलताना
कनात आणतो मी पंचप्राण
वाणी तुझी जणू रागिणी
अन ओठ शब्दरत्नांची खाण
                                                   
                                                           तुझ्याशी फोनवर बोलताना
                                                        आणतो वारा तुझ्या अस्तित्वाचा सुवास
                                                          होशील का तू  माझ्या या
                                                        धडधडणारया हृदयाचा श्वास !

तुझ्याशी फोनवर बोलताना
अभावितपणे स्फुरते एखादे नवकाव्य
वाटते तुझ्यासाठी चांदण्यांचा गजरा करावा
किंवा असेच काहीतरी भव्यदिव्य!
                                                          
                                                        तुझ्याशी फोनवर बोलताना
                                                       बाकीची कामे इतर वेळी
                                                        आणा-भाका घेऊ आपण
                                                       एखाद्या तळयाकाठी कातरवेळी

 तुझ्याशी फोनवर बोलताना
आठवते एखादे गाणे गोड
कडवी सुद्धा त्याची गोड
तुझ्या बाहुपाशात असलेल्या
झाडाचे मी खोड !!
                                                           तुझ्याशी फोनवर बोलताना
                                                         तुझाही आवाज कधी जाणवतो कापरा
                                                          गळ| माझा दाटून येतो
                                                           आणि डोळे भिजवतात कोपरा

                       
तुझ्याशी फोनवर बोलताना
कधीतरी घ्यावाच लागतो निरोप
सहवासाचा वटवृक्ष होऊ दे
आपल्या फोन-भेटींचे  हे रोप !!!

                                              -- उन्मेष जोशी