Friday, June 17, 2011

"थांबेचना पाऊसही"


नित्य नवी आस ही
हवाहवासा भासही 
वळेचना गं कूस ही
थांबेचना पाऊसही

मत्स्य डोळ्यांची नजर ही
नस्य कुसुमे हजरही
वळेचना गं कूस ही
थांबेचना पाऊसही

मेघसलगी अपार ही
कृष्णकुंतल संभारही
वळेचना गं कूस ही
थांबेचना पाऊसही

प्रतोदतप्त वीज ही
ही स्पृहा लुप्त आजही
वळेचना गं कूस ही
थांबेचना पाऊसही
                   - उन्मेष

No comments:

Post a Comment